บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ

          บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0117354710878 ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง (สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0115547010871 และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้ควบรวมกับบริษัท เอ็น.อาร์.จิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105560166421  

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0117354710878 ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง (สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0115547010871 และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้ควบรวมกับบริษัท เอ็น.อาร์.จิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105560166421  

จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของบริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อให้บริการและรองรับการเติบโตการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับผลิตภัณฑ์หลักจาก บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อจำหน่ายและส่งของให้ถึงลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และร้านค้าวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่เป้าหมาย

                บริษัท มีทุนจดทะเบียน 163,000,000 บาท มี1. นายณรงค์ ธนนิลกุล และ   2.นางพิชญนภานันท์       ธนนิลกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 

สินค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย       

 

 1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟฟ้า 3M หางปลา
 2. สายไฟ อุปกรณ์สำหรับท่อ
 3. ท่อลูกฟูก และ อุปกรณ์ ท่อร้อยสายไฟ
 4. ตู้ไซร์

Motto:  บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขา สุวรรณภูมิ มุ่งมั่นในการบริการและให้บริการอย่างมีดุลยภาพ

 1. วิสัยทัศน์ (Organizational Vision)

                “บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขา สุวรรณภูมิ จะเป็นบริษัทจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นนำในเขตสมุทรปราการฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าให้แก่ลูกค้า มีบริการส่งมอบที่เป็นเลิศ ด้วยราคาที่เหมาะสม”

 

 1. ภารกิจ (Organizational Mission)

     ด้านการเงิน (Financial)

                สร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง ด้วยการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง และการบริหารต้นทุนที่มี ประสิทธิภาพ

 

 ด้านลูกค้า (Customer)

        สรรหาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด ตรงกับความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งการให้บริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจ เพื่อการรักษาลูกค้าไว้และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย

ด้านกระบวนการ (Process)

        สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอ มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วถูกต้องครบถ้วน เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

 ด้านองค์กรในการเรียนรู้ (Learning and Growth)

        สร้างระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกด้านคุณภาพและการให้บริการ การมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคี และความภักดีต่อองค์กร

3.วัตถุประสงค์ (Objective)

3.1ด้านการเงิน (Financial)

        1.เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงินของบริษัท

        2.เพื่อการเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

        3.เพื่อให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ด้านลูกค้า (Customer)

        1.เพื่อให้ได้และคงไว้ซึ่งสินค้าหลักและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

        2.เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนด้วยราคาที่เหมาะสม

        3.เพื่อการธำรงรักษาลูกค้าเดิม พร้อมทั้งให้มีการเพิ่มปริมาณรายการ การสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย

        4.เพื่อการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย

3.3 ด้านกระบวนการ (Process)

        1.เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการวางแผนงาน พร้อมทั้งแผนการส่งมอบและมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

        2.เพื่อให้มีระบบในการบริหารสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการส่งมอบที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ

        3.เพื่อให้มีการจัดหาและใช้ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

        4.เพื่อให้มีพัฒนาการด้านสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตในทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

   3.4 ด้านองค์กรในการเรียนรู้ (Learning and Growth)

                1.เพื่อให้เกิดระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

                2.เพื่อให้มีการนำองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม มาประยุกต์ในทุกด้าน

                3.เพื่อให้เน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความสามัคคี มีความก้าวหน้าและความมั่นคงของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมตามศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

 1. 4. กลยุทธการพัฒนา เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง (สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต)

  1.กลยุทธ์การเป็นผู้นำ (Leaders Strategy)

                1.1 เป็นผู้นำในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ และคุณค่า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  
ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

                1.2 เป็นผู้นำในบริการส่งมอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยราคาที่เหมาะสม

 1. ด้านการเติบโต (Growth Strategy)

                2.1 รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดการสั่งซื้อ

                2.2 ขยายฐานลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย

                2.3 การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

                2.4 สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้บริการตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัทฯ

 1. 5. เป้าหมายระดับองค์กร (Organizational Goal)

  5.1ด้านการเงิน (Financial)

 1. ความสามารถในการทำกำไร ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
 2. อัตราการเติบโตของยอดขาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดแต่ละปี
 3. อัตราต้นทุนในการดำเนินกิจการ เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

  5.2 ด้านลูกค้า (Customer)

 1. รักษาการเป็นตัวแทนจำหน่ายไว้ได้ทุกผลิตภัณฑ์
 2. เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายในสินค้า / ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 รายการ
 3. ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านสินค้าและบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 4. รักษาฐานลูกค้าเดิมร้อยละ 90 ของปีที่ผ่านมา
 5. ยอดสั่งซื้อของลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น 20%
 6. อัตราการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 20%

  5.3 ด้านกระบวนการ (Process)

 1. มีแผนการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 95
 2. อัตราการส่งมอบสินค้าล่าช้า / ไม่ครบถ้วน ไม่เกินร้อยละ 3
 3. อัตราการส่งสินค้าคืน ไม่เกินร้อยละ 0.5
 4. สินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับส่งมอบลูกค้าภายใน 1 วัน ทุกรายการสั่งซื้อ

  5.4 ด้านองค์กรในการเรียนรู้ (Learning and Growth)

 1. ความพึงพอใจของพนักงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 2. อัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากปีที่ผ่านมา
 3. มีการนำองค์ความรู้ / เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรอย่างน้อย 1 รายการ