This is a bridge
This bridge is very long

เกี่ยวกับเรา

เราคือ เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง (สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต)

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง(สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต)จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เอ็น.พี.อาร์.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด    
ตั้งอยู่เลขที่ 120/14 หมู่12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (แผนที่) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 6ตุลาคม 2547 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0115547010871 ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท


จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของบริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (เพชรเกษม) เพื่อให้บริการและรองรับการเติบโตการขยายตัวของ  เศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียงโดยได้รับผลิตภัณฑ์หลักจาก ริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อจำหน่ายและส่งของให้ถึงลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และร้านค้าวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตพื้นที่เป้าหมาย 

1. วิสัยทัศน์ ( Organizational Vision) 
บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง(สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต)จำกัด จะเป็นบริษัทจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นนำในเขตสมุทรปราการและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าให้แก่ลูกค้า มีบริการส่งมอบที่เป็นเลิศ ดังราคาที่เหมาะสม ” 

 2. ภารกิจ ( Organizational Mission ) 
ด้านการเงิน ( Financial) 
สร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง ด้วยการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านลูกค้า ( Customer) 
สรรหาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุดตรงกับความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งการให้บริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจ เพื่อการรักษาลูกค้าไว้และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย 

ด้านกระบวนการ (Process) 
สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอ มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วถูกต้องครบถ้วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้อย่างัดเจน
 
ด้านองค์กรในการเรียนรู้ (Learning and Growth) 
สร้างระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกด้านคุณภาพ และการให้บริการการมีส่วนร่วมและความภักดีต่อองค์กร

3. วัตถุประสงค์ ( Objective)
ด้านการเงิน ( Financial)
1. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงินของบริษัท
2. เพื่อการเพิ่มยอดขายให้เติมโตอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้านลูกค้า ( Customer)

1. เพื่อให้ได้และคงไว้ซึ่งสินค้าหลักและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนด้วยราคาที่เหมาะสม
3. เพื่อการธำรงรักษาลูกค้าเดิม พร้อมทั้งให้มีการเพิ่มปริมาณรายการ การสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย
4. เพื่อการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย

ด้านกระบวนการ (Process)
1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการวางแผนงาน พร้อมทั้งแผนการส่งมอบและมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีระบบในการบริหารสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการส่งมอบที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ
3. เพื่อให้มีการจัดหาและใช้ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อให้มีพัฒนาการด้านสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตในทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 

ด้านองค์กรในการเรียนรู้ (Learning and Growth) 
1. เพื่อให้เกิดระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กร รวมทั้งการมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2.เพื่อให้มีการนำองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม มาประยุกต์ในทุกด้าน
3.เพื่อให้เน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความสามัคคี มีความก้าวหน้าและความมั่นคงของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมตามศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

4 . กลยุทธการพัฒนา บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง(สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต)จำกัด
กลยุทธ์การเป็นผู้นำ ( Leaders Strategy)
1.1 เป็นผู้นำในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ และคุณค่า ในเขตสมุทรปราการและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
1.2 เป็นผู้นำในบริการส่งมอบที่รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ด้วยราคาที่เหมาะสม

ด้านการเติบโต ( Growth Strategy)
2.1 รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดการสั่งซื้อ
2.2 ขยายฐานลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย
2.3 การบริหารด้านทุนที่มีประสิทธิภาพ

5 . เป้าหมายระดับองค์กร (Organizational Goal)
ด้านการเงิน ( Financial)

1. ความสามารถในการทำกำไร

2. อัตราการเติบโตขยายยอดขาย

3. อัตราต้นทุนในการดำเนินกิจการ
ด้านลูกค้า ( Customer)

1. รักษาการเป็นตัวแทนจำหน่ายไว้ได้ทุกผลิตภัณฑ์

2. เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายในสินค้า / ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 รายการ

3. ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านสินค้าและบริการไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 85

4. รักษาฐานลูกค้าเดิมร้อยละ 90 ของปีที่ผ่านมา

5. ยอดสั่งซื้อของลูกค้ารายเดิมเพิ่มขึ้น 20 %

6. อัตราการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 40 ราย
ด้านกระบวนการ (Process)

1. มีแผนการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 95

2. อัตราการส่งมอบสินค้าล่าช้า / ไม่ครบถ้วน ไม่เกินร้อยละ 3

3. อัตราการส่งสินค้าคืน ไม่เกินร้อยละ 0.5

4. สินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับส่งมอบลูกค้าภายใน 1 วัน ทุกรายการสั่งซื้อ
ด้านองค์กรในการเรียนรู้ (Learning and Growth)

1. ความพึงพอใจของพนักงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. อัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากปีที่ผ่านมา

3. มีการนำองค์ความรู้ / เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรอย่างน้อย 1 รายการ